شهر هوشمند در یک نگاه

در کشورهای پیشرفته دنیا ، نیاز به شهر هوشمند یک نیاز مهم است. هوشمند سازی شهرها از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی ، درمانی  و غیره باعث می شود که شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی،اجتماعی ،صنعتی و … بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک ، مصرف انرژی ، آلودگی ، تخریب سرزمین ، به روز رسانی و بهینه سازی زیر ساخت های شهری ، بهبود کیفیت زندگی ، افزایش امنیت و … از طریق یک رویکرد خلاقانه بر اساس تبادل اطلاعات و ارتباطات با هدف بهینه سازی فرایند های مدیریت شهری پرداخته می شود.

شهر هوشمند دارای زیر مولفه ها و زیر سیستم های اصلی زندگی مانند مدیریت هوشمند شهری (goverence smart) ، انرژی هوشمند (smart energy) ، ساختمان هوشمند (smart building) ، حمل و نقل هوشمند (smart mobility) ، زیر ساخت هوشمند (infrastructure smart) ، تکنولوژی هوشمند (smart technology) ، سلامت و مراقبت های بهداشتی هوشمند (smart healthcare) و مهم تر از همه شهروند هوشمند (smart citizen) است.

شهرهایی که بر اساس زیر ساخت های الکترونیک طراحی می شود نیازهای افراد را به روشی هوشمندانه و با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا تامین میکند.
زیر ساخت های فیزیکی از مهم ترین و ضروری ترین نیازهای توسعه زندگی در شهرهای هوشمند است . اما امروزه بیشتر شهرها بیش از پیش به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری های روز دنیا نیاز دارند. محیط هوشمند ، اقتصاد هوشمند،حمل و نقل هوشمند و از همه مهم تر شهروند هوشمند از معیارهای اصلی شهرهای هوشمند هستند.