واحد معماری

ما در جهت بهبود زندگی مردم با توجه به مطالعات اجتماعی گسترده با هدف تاثیرگذاری در معماری شهر و ساختمان در سال ۹۱ با برند کارناکو شروع به فعالیت کردیم تا تفاوتی را ایجاد کنیم.
با تکیه بر تفکرات نوآورانه ، معماری پایدار ، هویت بخشی به طراحی و معماری ، شرایط اقلیمی و آداب و رسوم هر منطقه ، با مطالعات بر نظرات کارفرما در زمینه معماری در پی آن هستیم تا متفاوت فکر کنیم و متفاوت معماری کنیم .