تهویه مطبوع هوشمند

با هوشمند کردن سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان دیگر نیازی به خاموش و روشن کردن این سیستم ها نداردی. لازم است تنها یکبار با تعیین دمای مورد نظر در ساعات مختلف شبانه روز، همیشه از دمای مطلوب استفاده کنید و در نتیجه از اتلاف انرژی نیز جلوگیری کنید.

همچنین با استفاده از سنسور حضور و سیستم تهویه هوشمند تعیین کنید که تنها در ساعاتی که در منزل حضور دارید سیستم های سرمایش و گرمایش فعال باشند و در غیر این صورت غیر فعال یا در پایین ترین سطح کارایی خود باشند.