بهینه سازی مصرف انرژی با هوشمندسازی ساختمان

ساختمان هوشمند مجهز به تجهیزاتی می باشد که دائماً در مقابل شرایط متغیر واکنش نشان مىدهند.

در این ساختمان ها استفاده بهینه از منابع انرژى انجام مىگیرد و آسایش و امنیت ساکنان آن بیشترتامین می شوددر یک ساختمان هوشمند  این مزایا از طریق سیستم هاى کنترل کننده خودکار نظیر: سیستمهاى گرمایشى و سرمایشى، تهویه مطبوع، اطفاء حریق، سیستم امنیتى و مدیریت انرژى و روشنایى تامین مىشود.

از مزیتهاى دیگر ساختمانهاى هوشمند مى توان به پایین بودن هزینههاى عملکردى در بلند مدت، پایین بودن زمان اجرا، بالابودن قدرت ارزیابى ساختمان و آرامش خاطر و اعتماد بیشتر مشترى به سکونت در این منازل اشاره کردخانه هوشمند با حداکثر نمودن کنترل خودکار، ارتباطات و سیستم هاى مدیریت، باعث کاهش هزینههاى تعمیرات و نگهدارى دستگاهها شده و به طور کلى در این سیستم مىتوان کنترل لوازم الکترونیکى را از راه دور در هر جاى دنیا به عهده گرفت.

ایده یک ساختمان هوشمند، ارتباط و پیوستگی میان دسترسی، نوردهی، امنیت، نظارت، مدیریت و ارتباط راه دور را پیش رو قرار میدهد. عامل یکپارچگی، این توانایی را به سیستمها می دهد تا بتوانند اطلاعات رامیان خود رد و بدل کنند

مواردی که یک ساختمان هوشمند توانایی پاسخ گویی به آن را دارد شامل موارد زیر است :

۱- توانایی ایجاد تغییرات در هنگام تغییر آب و هوای خارج از ساختمان نظیر تغییر دما ، رطوبت ، سطحروشنایی و غیره .

۲- توانایی ایجاد تغییرات در آب و هوای داخلجذب دما در هنگام افزایش ساکنین، تجهیزات و غیره.

۳- ایجاد تغییرات بر حسب موارد مورد نیازتغییر در نوع کاربریتغییر بر حسب نیاز ساکنین